اسمای الهی با معنی


 

اسمای الهی با معانی

نویسنده : کیوان طهماسبی - ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٢

 


 

اسمای الهی و معانی آن :

رحمان :

بخشایشگر، بخشنده نعمت به همه موجودات

رحیم :

مهربان ، پاداش دهنده در مقابل اعمال نیک بندگان

ملک :

مالک ، پادشاه ، صاحب همه چیز

قدوس :

پاک

سلام :

سلامت و پاک ، درود

مؤمن :

امان دهنده ، ایمن کننده

مهیمن :

نگهبان عالم ، آگاه بر احوال و رازها

عزیز :

ارجمند ، صاحب عزت ، گرامی

جبار :

غلبه کننده ، جبر کننده

متکبر :

صاحب غرور، خود را بزرگ داند و به برهان

قاطع خود ظاهر شود وبه تدبیر کسی کار نکند

خالق :

خلق کننده، آفریدگار عالم ، بوجود آورنده

بارئ :

آفریننده موجودات ، آفریننده

مصور :

صورت دهنده ، نگارنده

غیور:

باغیرت غیرتمند باحمیت

غفار :

آمرزنده ، بسیار بخشنده

قهار :

قهر کننده ، بسیار خشم کننده ، غضب کننده ، چیره شونده

وهاب :

بسیار بخشنده

رزاق :

روزی رساننده

رازق :

روزی دهنده 

فتاح : 

گشایش دهنده ، گشاینده

علیم :

بسیار دانا ، عالم

قابض :

قبض کننده

باسط :

وسعت دهنده

خافض :

خوار کننده

رافع :

بلند کننده ، برتری دهنده

معز :

عزیز کننده ، ارجمند کننده ، عزت دهنده

مذل :

ذلیل کننده ، خوار کننده

سمیع :

شنوا

بصیر :

بینا

حکم :

داوری کننده

عدل :

دادگر و شایسته

لطیف :

نرم و مهربان

خبیر :

آگاه ، خبر دار از همه چیز

حلیم :

بردبار ، صبور

عظیم :

بزرگ ، صاحب عظمت

غفور :

آمرزنده

شکور :

سپاس دارنده نیکان

علی :

بلند مرتبه

کبیر :

بزرگ

حفیظ :

حافظ ، نگهدار

مقیت :

قوت دهنده ، نگهدارنده

حسیب :

حساب کننده ، حسابگر

جلیل :

با شکوه ، دارنده جلال ، گرانقدر  

کریم :

کرامت کننده ، گرامی کننده ، بخشنده ، صاحب کرم

رقیب :

مراقبت کننده

مجیب :

اجابت کننده ، برآورنده

واسع :

وسعت دهنده ، وجودی که علم و قدرت و

رحمتش همه جا را فرا گرفته

حکیم :

کاردان ، صاحب حکمت

ودود :

دوستدار بندگان ، خواستار خیر و نیکی برای همه

مجید :

پر آوازه ، صاحب مجد و بزرگواری

باعث :

برانگیزاننده (مردگان از قبرو...) ، فرستنده پیامبران ،

کسی که مبعوث کرد رسولان را

شهید :

شاهد ، گواه ، بیننده

حق :

راست و درست

وکیل :

نماینده ، اختیار دار، عهده دار امور بندگان و موجودات

قوی :

نیرو مند ، توانا

متین :

استوار

ولی :

سرپرست ، دوست

حمید :

ستوده ، کسی که سزاوار حمد و ثناست

محصی :

شماره کننده ، کسی که مقادیر و اندازه هر چیز

را می داند ، دریافت دارنده

مبدئ :

پایه گذار ، آغاز کننده

معید :

باز آورنده ، برگرداننده هر چیز از عدمش ، اعاده کننده 

محیی :

حیات دهنده ، زنده کننده

ممیت :

میراننده ، جان ستاننده

حی :

زنده

قیوم :

پاینده

واجد :

دارا

ماجد :

بزرگی آفرین ، پر آوازه کننده ، مجد دهنده

واحد :

یگانه ، یکتا

صمد :

بی نیاز

قادر :

توانا

مقتدر :

صاحب اقتدار ، قدرتمند

مقدم :

پیشی دهنده 

مؤخر :

به تأخیر اندازنده

اول :

نخستین ، وجودی که از هر چیز پیشی دارد

آخر :

باقی ، آخرین ، پس از همه هست

ظاهر :

آشکار ، پیدا ، نمایان

باطن :

اندرون هر چیز ، پنهان از چگونگی ، وجودی که احاطه بر

ذاتش غیر ممکن است وحقیقت هر چیز است

والی :

سرپرست هر چیز ، یاور 

متعالی :

برتر

بر :

نیکوکار ، سرچشمه نیکی 

تواب :

توبه پذیر 

منتقم :

انتقام گیرنده

عفو :

گذشت کننده ، معاف کننده گناهان

رؤوف :

بسیار مهربان ، صاحب رأفت

مالک الملک :

صاحب همه چیز

ذوالجلال والاکرام :

صاحب بزرگواری و کرامت 

مقسط :

دادگر

غنی :

بی نیاز

مغنی :

بی نیاز کننده

مانع :

بازدارنده

ضار :

ضرر رسان (به اهل عصیان )

نافع :

منفعت دهنده ، سود رسان

نور :

روشنی ، فروغ ، روشنی بخش

هادی :

هدایت کننده

بدیع :

ابداع کننده

باقی :

پاینده ، ماندنی

وارث :

ارث برنده ، مالک نهایی

رشید :

کامل ، راهنمایی و تعالی دهنده

صبور :

شکیبا ، بردبار

معین :

یاور، یاری کننده

هازم :

فراری دهنده

هو :

او

واصل :

وصل کننده

واعظ :

اندرز دهنده

واقف :

آگاه

وحید :

یگانه

وهاب :

هبه کننده ، بسیار بخشنده

واهب :

عطا کننده

وفی :

وفا دار

وافی :

وفا کننده ، تمام و کامل

وتر :

تنها

نعم النصیر :

بهترین یاور و پشتیبان

نعم المولی :

بهترین آقا و سرور

نعیم :

نعمت دهنده

ناعم :

انعام کننده

ناجی :

نجات دهنده

ناصر :

یاری کننده

نفاح :

آرامش دهنده ، بسیار سود رساننده ، کثیرالعطایا

نصیر :

یار و هوادار

ناهی :

نهی کننده

ناظر :

بیننده و گواه

نبیل :

هوشیار ، با ذکاوت ، بلند همت ، با شکوه

مستعان :

یاری رسان ، کسی که از او یاری خواهند 

معبود :

مورد ستایش ، پرستش شده

محمود :

ستوده

متعال :

بلند پایه

مبتدع :

بوجود آورنده نو

ممتحن :

آزمایش کننده

معافی :

عافیت بخش ، بهبودی دهنده

معروف :

سرشناس ، شناخته شده

ملقن :

تلقین کننده، رساننده

منان :

بسیار نیکویی کننده ، بسیار نعمت دهنده 

منول :

راه و روش دهنده

مکمل :

به پایان رساننده

مقسم :

قسمت کننده ، پخش کننده

محبوب :

دوستداشتنی

معلم : 

آموزنده

معلن :

آگاهی دهنده ، معلوم کننده 

مرتاح :

در آسایش ، بانشاط ، آسوده خاطر

مختار :

صاحب اختیار

مهون :

آرامش دهنده

مهلک :

هلاک کننده

منیع :

بسیار ارجمند ، محکم و استوار

مؤید :

تأیید و تقویت کننده ، نگهدار

مولی :

پیشوا ، سرور

مؤلف :

گرد آورنده ، انس دهنده

ماکر :

مکر کننده

متقن :

محکم و استوار کننده

مدمر :

نابود کننده ، دمار برآورنده 

مجلب :

جلب کننده

مناح :

بسیار دهنده ، سخاوتمند

مانح :

دهنده

منیل :

به مقصود رساننده

منجی :‌

نجات دهنده

منذر :‌

بیم دهنده

منور :

روشن کننده

منزل :

فرود آورنده

ممهل :

مهلت دهنده

ملهم :

الهام کننده

مکین :

توانا و برجا

مکرم :

بخشنده ، کرم کننده

مقلب :

تغییر دهنده ، دگرگون کننده

مقضی :

روا کننده

مفصل :‌

جدا کننده

معظم :

بزرگ کننده

معقب :

پوینده ، تعقیب کننده ، در پس افکننده

مخلص :‌

رها کننده

مبدل :

تبدیل کننده

محول :

متحول کننده

محسن :

نیکویی کننده ، احسان کننده

مطعم :

سیر کننده ، اطعام کننده

مصلح :

سازش دهنده ، اصلاح کننده

مرسل :

ارسال کننده ، فرستنده پیامبران

مرشد :

ارشاد کننده ، براه آورنده

مذکر :

بیاد آورنده

مدرک :

درک کننده ، دریافته

میسر :

راه باز کننده ، آسان کننده

مهذب :

تهذیب دهنده ، پاک کننده از عیوب

ممیط :

دوری کننده

منیف :

مرتفع و بلند

منیب :

بازگشت دهنده ، انابه دهنده ، توبه دهنده

منیر :

روشنی دهنده

مدبر :

تدبیر کننده

مفید :

سود بخش

مفرج :

راه باز کننده ، فرج بخش

مغیث :

به فریاد رسنده

معطی :

عطا کننده

مسبب :

فراهم آورنده

مسیر :

سیر دهنده

مزین :

زینت دهنده

مرضی :

راضی کننده

مرغب :

راغب کننده

محذر :

ترساننده

محیل :

چاره کننده ، فریب دهنده

مجزی :

جزا دهنده

مجیب :

اجابت کننده ، برآورنده ، جواب دهنده

مجیر :

پناه دهنده

مبین :

آشکار کننده ، بیان کننده

مبشر :

بشارت دهنده

ماحی :

محو کننده (گناهان)

مضل :

گمراه کننده

مطهر :

پاک کننده

مرتب :

نظم دهنده

محیط :

احاطه کننده

متبر :

ویران کننده

مبیر :

هلاک کننده

ملی :

توانگر

لا اله الا الله :

نیست خدایی مگر الله

لا اله الا هو :

نیست خدایی مگر او

لاحق :

آمده ،‌ رسیده ، رساننده ، ملحق شده ، پیوسته

کاشف الضر :

برطرف کننده بدیها

کائن :

پدید آورنده

کفیل : 

کفالت کننده ، ضامن ، عهده دار

کافی :

کفایت کننده

قاصم الجبارین :

شکننده سرکشها

قادر متعال :

توانای بلند پایه

قاصم :

شکننده

قاسم :‌

قسمت کننده

قدیم :

دیرین

قاضی :

داور

قدیر :

توانا

قریب :

نزدیک

فکاک الرقاب :

رهاننده از گناه

فعال :

بسیار عمل کننده

فاضل :

دانا ، فضل کننده

فاصل :

جدا کننده

فالق :

آفریدگار صبح

فاتق :

شکافنده

فائق :

برگزیده ، چیره شونده 

فارق :

جداکننده (حق و باطل ) ، پراکنده کننده

فارج :

باز کننده

فتاح :

گشایش دهنده

فاخر :

نازنده

فاطر :

آغاز کننده ، بنیانگذار ، آفریننده ، شکافنده

فاتح :

گشاینده ، پیروز

غالب :

غلبه کننده

غیاث :

فریاد رس

عماد :

تکیه گاه

عادل :

دادگر ، منصف

علام :

بسیار آگاه

عالم :

دانا

عاصم :‌

حفظ کننده ،‌ باز دارنده ، نگهدارنده

عالی :‌

بسیار خوب

عطوف :‌

مهربان

عظیم :‌

بسیار بزرگ

عنی :

عنایت کننده

ظهر اللاجین :

پشتیبان پناه آورندگان

ظهیر :

پشتیبان

طاعم :

خوراننده

طالب :

خواهان

طاهر :

پاک

طهور :

پاک کننده

طیب :

پاکیزه و طاهر

ضامن :

عهده دار

ضیاء :

روشنی

صادق :

راستگو

صدوق :

بسیار راستگو

صدیق :

دوست

صانع :

سازنده

صالح :

شایسته

صباح :

روشن کننده بامداد

صاحب :

دارنده خلق ، یار 

صابر :

بردبار

شدید العقاب :

سخت کیفردهنده

شامخ :

سرفراز ، بلند

شافق :

بسیار مهربان

شفیق :

مهربان

شافع :

شفاعت کننده ، یاری کننده

شافی :

شفا دهنده

شفیع :

خواهش پذیر، شفاعت کننده

شریف :

بلند مرتبه

سمیع الدعا :

شنونده نیایش

سبحان :

منزه از هر بدی

سامع :

شنوا

سدید :

استوار

سرمد :

همیشه ، پیوسته

سعید :

خوشبخت

سابغ :

فراخی و رفاه دهنده

سابق :

پیشین

سامر :

دلداری دهنده

سامح :

گذشت نموده ، بخشنده

سموح :

درگذرنده

سبوح :

مورد تسبیح و دعا

سریع :

شتابنده

ساتر :

پوشنده

ستار :

پوشاننده

سند :

دلیل ، پشتیبان و حامی

سخی :

کریم

زاکی :

پاکیزه کننده

زکی :

پاکیزه

رفیع الدرجات :

بالابرنده درجات

راشد :‌

راهنما

راصد :

رصد کننده ، مراقب

راضی :

خشنود

رافد :

کمک کننده ، یاری گر

راتق :

پیوند دهنده ، اصلاح کننده 

راحم :

رحم کننده ، مهربانی کننده

رفیع :

بلند پایه

رفیق :

دوست

رباه :

پرورش دهنده

رائی :

نمایاننده

رکن:

اساس ، تکیه گاه

روح :

جان ، فرمان

رب :

پروردگار ، تربیت کننده ، مربی

ذوالقوة المتین :

دارای نیروی استوار

ذوالمعارج :

صاحب بلندیها

ذوالجلال :

صاحب بزرگی

ذوالعرش :

دارنده عرش

ذوالبطش :

صاحب خشم ، غلبه دارنده

ذی الطول :

دارنده برتریها

ذارئ :

آفریننده ، افزون کننده

ذخر :

سرمایه ، اندوخته ، ذخیره

ذاکر :

به یاد آورنده

دیموم :

پایدار کننده

دیهان :

باریک بین

دیهور :

تیز هوش

دلیل :

راهنمایی کننده

دیان :

جزا دهنده ، قهار

دیوم :

دوام دهنده ، پایداری دهنده

دانی :

نزدیک

داعی :

دعوت کننده به سوی خود

دافع :

دور کننده ( بدیها)

دائم :

همیشگی ، باقی و پایدار

دارئ :‌

آگاه ، نوازش کننده ، خداوند نعمت

داحی :‌

گستراننده زمین

دال :‌

دلالت کننده ، راهنما به نیکویی

دهر :‌

همیشه و بی پایان

خیر الناصرین :

نیکوترین یاری کنندگان

خلاق :

از نیستی به هستی آورنده

خفیر :‌

امان دهنده ، نگاهبان

خیر :

نیکوکار

حنان :

بخشاینده ، رحمت کننده ، کسیکه می پذیرد و قبول می کند 

ذوالمرحمة

حامد :

ستوده کننده ، ستاینده

حاکم :

حکم کننده ، فرمان دهنده

حاشر :

گرد آورنده

حاضر :

حاضر ، باشنده ، آماده بکار ، شاهد

حامی :

پشتیبان

حاسب :

حساب کننده

حلیم :

بردبار

حافظ :‌

نگهدار ، نگاهدارنده

حبیب :‌

دوست و معشوق

حفی :

تیمار کننده ، بسیار نوازش کننده

جامع :

گردآورنده ، فراهم کننده

جواد :

بخشنده ، صاحب جود و کرم

جلال :

عظمت ، بزرگی، گران قدر

جمیل :

زیبا ، نیکو سیرت

جزیل :‌

فراوان دهنده

جلی :

آشکار

برهان :

حجت و دلیل

باذل :

بذل کننده ، بخشنده

بعید :‌

دور (‌از ادراک )‌

باطش :

حمله کننده

بطاش :

حمله کننده

بادی :

آغاز کننده ، آشکارسازنده

بائن :‌

هویدا

بدوح :

مهربان

( نام یک فرشته نیز هست و فعل بدوح به معنای شکافتن 

می باشد و بدوح نام خداوند است به معنای مهربان )

باذخ :

بلند مرتبه

بار :

بسیار نیکوکار و خیر

آلهنا :

خدای ما

اسمع :

شنوا تر

اقدم :

پیش قدم تر

امجد :

پر آوازه تر

اجود :

بخشنده تر

اصدق :

راستگو تر

اعدل :

درستکار تر ، عادل تر

امان :

پناه

اعلم :

داناتر

اعلی :

برتر

اشفع :

خواهش پذیرنده تر

احکم :

بهترین حکم کننده

امین :

امانت دار ، راز نگهدارنده

انیس :

انس دهنده

اعظم :‌

بزرگ تر

اکرم :

بخشنده تر

احسن :

نیکو تر

اسرع :

سریع تر

اواب :

مورد مراجعه بندگان ، محل رجوع بندگان (‌ جهت هر چیز

دعا ، شکایت ، توبه ..)

الله :‌

جامع صفات حق ، خداوند

الهی :

پروردگار من ، اله من

احد :

یگانه

اله :

خدا

الف :

مأنوس شونده ، انس گیرنده

آمر :

دستور دهنده

ایل :‌

خداوند بلند پایه ، دلالت بر قوة‌ و اقتدار واژه سریانی

ابدی :

همیشگی

ازل :

نخستین

اسم :

نام خداست

اجل :

برتر از همه

اعز :

گرامی تر

اطهر :

پاک تر از همه

ارحم :‌

بخشنده تر از همه

اکبر :

بزرگتر از همه

ابصر :

بینا تر از همه

ارفع :

بلند پایه تر از همه

اشرف :

شریفتر ، آبرومند تر از همه

ازکی :

پاکتر از همه

مبید :

هلاک کننده

مقیل :

عفو کننده

مقیل العثرات :

عفو کننده لغزشها

مسبب الاسباب :

فراهم آورنده سبب ها ( وسیله ساز )

مفتح الابواب :

گشاینده درهای بسته

مجمل :

آراینده ، تحسین کننده ، درهم کننده پراکندگی

سامع الاصوات :

شنونده صدا ها

مجیب الدعوات :

اجابت کننده دعاها

منجح الطلبات :

برآورنده خواهشها

قاضی الحاجات :

روا کننده حاجات

منزل البرکات :

نازل کننده برکات

 راحم العبرات :

رحم کننده به چشمان گریان

کاشف الکربات :

برطرف کننده غمها

ولی الحسنات :

دوستدار نیکی ها

مؤتی السؤلات :

عطا بخش سائلان

محیی الاموات :

حیات بخش مردگان

جامع الشتات :

جمع آورنده پراکندگی ها

سابغ النعم :

فراخ دهنده نعمات

دافع النقم :

برطرف کننده رنجها

بارئ النسم :

آفریننده انسان

جامع الامم :

جمع کننده ملتها

شافی السقم :

شفا بخش دردها

خالق النور والظلم :

خالق نور و تاریکی ها

اجود الاجودین :

بخشنده ترین بخشندگان

اکرم الاکرمین :

کریم ترین کریمان

اسمع السامعین :

شنواترین شنوندگان

ابصر الناظرین :

بینا ترین بینندگان

جار المستجیرین :

پناه ده پناه آورندگان

امان الخائفین :

ایمنی بخش ترسندگان

ولی المؤمنین :

دوستدار ایمان آورندگان

غیاث المستغیثین :

فریادرس فریاد خواهان

غایة الطالبین :

منتهای مقصود طالبان

صاحب کل غریب :

یار غریبان

مونس کل وحید :

مونس بی کسان

ملجأ کل طرید :

پناه هر طرد شده

مأوی کل شرید :

جایگاه آوارگان

حافظ کل ضاله :

نگهدار گمشدگان

 مغنی البائس الفقیر : 

بی نیاز کننده انسان رنج دیده فقیر

عصمة الخائف المستجیر :

نگهدار پناهندگان ترسان

مرسل الریاح :

فرستنده بادها

فالق الاصباح :

شکافنده صبح

باعث الارواح :

برانگیزنده ارواح ( از قبر )

یا ذا الجود و السماح :

ای صاحب جود و بخشش

یا ذوالاحیان :

ای صاحب زمانها

  

به کسیکه سل گرفته مسلول و کسیکه شل باشد مشلول گویند در کتب کفعمی و مهج الدعوات آمده جوانی بواسطه ستم در حق والدین خویش شل گردید وازامیرالمؤمنین (ع) دعایی را فرا گرفت و خواند تا رسول اکرم (ص ) به خوابش آمد و دست بر او کشید و فرمود بر اسم اعظم خداوند محافظت کن که کار تو بخیر خواهد بود پس بیدار شد و خود را تندرست یافت. دعای مشلول در مفاتیح الجنان آمده ، دعایی بسیار عظیم با تأثیری عجیب است که در آن اسمای الهی قرار دارد و خداوند را با آن اذکار میخوانیم لازم است بر خواندن این دعا مداومت نمایید . در آتی به خواست خدا و به تدریج خواص برخی از این اذکار را در وبلاگ قرار خواهم داد . التماس دعا/ 0 نظر / 124 بازدید