خواص اسمای الهی

 برای معانی اسما به اسمای الهی با معانی

مراجعه نمایید از کنار صفحه درمطالب اخیر

  خواص اسمای الهی:

یا رحیم : هرکس ذکر یا رحیم را بگوید خداوند او را به خلق و خلق را به او مشفق و مهربان گرداند. این اسم مناسب کسانی است که مضطرب الاحوال باشند. هرکس این اسم را بگوید خلایق با او انس گیرند و بزرگان گفته اند که تسخیر قلوب و ارواح مخصوص این اسم است و درحین خوف ، فروماندگی ، غم ، گرفتاری ، شدت ، اضطراب ، حبس ، قرض و... بخواند  .

یا ودود : برای نرم کردن دل دشمن و دفع خصم ، جهت الفت میان زوجین ، بخصوص جلب محبت

مجید : برای رفعت و جاه و عزت در بین خلق و نیز جهت صحت از بیماری

باعث : جهت صفای باطن و گشایش در امور دفع وسوسه شیطان و شهوات نفسانی ورفع دل مردگی

ودود المجید : جهت جاه و قدرت و حرمت میان خلق وعزت نزد بزرگان و گشایش در کارها رفع غم واندوه دفع خصم و برآمدن حاجات و رفاه و صفای باطن و بختهای بسته و حصول مرادات

یاحق : برای صفای باطن ، نورانیت دل و جلای قلب . مداومت برآن موجب انکشاف ضمیر الناس گردد.

متین : استواری در توکل وادای قرض

ولی :‌ جلب دوستی و مهربانی خلق

ولی الحمید : مذکور زبانها شدن ، پسندیده شدن در بین خلق و معزز و مشهور گردیدن

شهید : هر که بخواهد از اهل باطن شود و مردم سخن او را بپذیرد هر شب قبل از خواب بر این ذکر مداومت نماید.

الشهید الحق : جهت خبر دار شدن از گمشده و غایب

حسیب : به جهت دفع دشمن قوی ذکری از این قوی تر نباشد

علیم : آگاهی از امور پنهانی ، بهره مندی از علم لدنی

مبدئ : شروع کردن در هر کاری با این ذکر موجب به سر انجام رسیدن آن گردد

معید : بازگشتن غایب ، برای کسیکه بخواهد چیزی از او فوت و غایب نشود

محیی : برای ایمنی از جمله آفات و نیز برای کسیکه از صاحبان قدرت میترسد و از کشته شدن و یا به بند کشیدنش بیم دارد و نیز هر کس که بخواهد بدنش در قبر نپوسد بخواند و بر خود بدمد

مصور ، مبدئ ، معید ، محیی ، ممیت : خواندن این پنج ذکر برای کسی که طالب علم باشد و بخواهد عالم گردد و فهم و عقل و ادراک خواهد تا مطالب برایش مشکل نباشد مناسب است 

حی : اگر بر سر بیمار بخوانند صحت یابد و اگر بر باغ یا کشت خوانند از آفت در امان باشد و هر سال محصول بهتر دهد و اگر از نابینایی بترسد و چشم درد داشته باشد سالم شود و از کوری نجات یابد ، مداومت بر ذکر یا حی موجب طول عمر و دفع مرگ ناگهانی و توسعه در امر معاش خواهد شد

هو الحی : برای بدن و روح و دفع سکته

ممیت : جهت مقهور و هلاک شدن دشمن قوی

یا واجد : اگر طالب حال و اخلاص باشد و خواهد که وی را دولتی دینی و دنیایی دست دهد و هر چه بجوید بیابد و نیز هر کس مرض صعب و سختی داشته باشد بخواهد از بیماری سخت صحت یابد واگر در راهی یا جایی از تنهایی بترسد یا از وحشت خائف باشد یا در خلوت متوهم گردد مناسب است

یا ماجد : جهت سر افرازی در میان خلایق نورانیت دل و معمور گردیدن باطن

احد : درخلوت خوانده شود ملائک بر او ظاهر شوند .

قادر : برای مغلوب و عاجز نمودن خصم

متقدم : برای ایمنی در حین خوف

مؤخر: جهت افزایش عمر قبول اعمال و یقین به حق تعالی

اول : جهت حضور غایب ، فتوح عالم غیب ، طلب فرزند ، کار های صعب و جمله مرادات

ظاهر : جلوگیری از نابینایی ظهور چیز مخفی در خواب یا بیداری نورانیت ظاهر و باطن مقهور نمودن دشمن غیر مستقیم بدون دخالت خود ، زوال نعمت ظالم

باطن : بی نیازی از هر چیز

اول ، آخر ، ظاهر ، باطن : خواندن و مداومت بر این اسماء موجب ظهور اسرار و بینایی و توانایی گردد.

متعالی : پاک گردیدن جمیع عیوب خالی شدن باطن از غل وغش و کدورت

بر : برای به مقصود رسیدن ، بر کودک خواندن جهت محفوظ ماندن از آفات روزگار تا سن بلوغ

جلیل : برای بزرگی و عزت و هیبت و جاه و مقام میان مردم و تقرب و نزدیکی نزد بزرگان

تواب : برای دفع وسوسه و آفت جن ، حضور قلب و موفق شدن به توبه

یا منتقم : برای رضا و یا مقهور کردن خصم

العفو : برای رسیدن به مقامات عالیه مطلوب برای گناهکاران

رئوف : جهت نجات محبوس از چنگ ظالم

مالک الملک :‌ جهت توانگر شدن در دنیا و منصب

یا غنی :‌ هر کس به بلا و شدتی و یا فقر و قرض گرفتار باشد با وضو بخواند تا از آن بلیه نجات یابد ، جهت ثروتمند شدن و توسعه رزق  

مغنی :‌ محنت زده و نا امید از خلق جهت غنا و توانگری و بی نیاز شدن از عالمیان بخواند

مانع : در هنگام نزول آفت ، هجوم لشگر دشمن ،‌ برف بسیار ، آمدن ملخ یا باران و باد و طوفان و بلایی که از آن بترسد جهت نجات و سلامت ماندن بخواند

ضار : برای نجات از خواری و مذلت ، رسیدن به سعادت و دولت و منزلت عالی و زیادتی قدرت ، پایداری منصب ، طلب جاه و نیز جهت ترس از زوال

نافع :‌ جهت تقرب به ذات اقدس الهی و ایمن ماندن

یا هادی : جهت توفیق راه راست رفتن و هدایت یافتن و صفای باطن خواستن و منشأ هدایت خلق گردیدن مناسب است

باقی : قبولی اعمال استجابت دعا 

صبور : هر کس امر مهمی دارد جهت اجابت و رسیدن به مراد بخواند 

وهاب : جهت رفع فقر ، حاجت روا شدن ، توانگر شدن و توسعه در امر معیشت ، رهایی از دست دشمن ، برای کسیکه تمنای دوست داشته باشد ، برای کسیکه درب رزق بر او بسته باشد و یا از کار خود عزل شده باشد 

یا فتاح : کشف حجاب از دل و گشایش در امور و رفع سختی و پریشانی و گشایش بخت زدودن زنگ غفلت و موفقیت در کار و صفای باطن جهت فتح و نصرت نورانیت دل بهره مندی از علم آسان شدن امور ظاهر شدن امور پنهان 

لطیف : دفع شدائد و آلام و رفع هموم و اوهام و روا شدن حاجت ، برای حاجات نهان و غمهای درون

یا لطیف : برای تنویر قلب و دیدن انوار الهی رسیدن به هر چیز که از خداوند بخواهد  

یا قابض : جهت رسیدن به مطلوب ، هلاک دشمن 

یا متعال : برای پیدا کردن شغل و منصب و نیز عزت دنیا و آخرت 

یا رزاق : جهت افزایش روزی ، توانگری دفع فقر

یا نور : جهت نورانیت دل و عزت بسیار مفید است در نظر مردم شیرین گردد

یا کافی یا غنی یا معین یا فتاح یا رزاق : برای حوایج و مرادات 

یا غنی یا قوی یا ملی یا وفی : جهت توسعه رزق و کسب روزی حلال 

یا الله یا رباه یا سیداه : برای درماندگان ، امور علاج ناپذیر و مهم 

بسم الله الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم یا قدیم

یا دائم یا احد یا صمد یا فرد یا وتریا ذالجلال

و الاکرام : جهت رسیدن به هر مطلبی 

 یا باسط : رفع پریشانی و غم و فقر ، از جاییکه گمان نمی برد به او روزی خواهد رسید ، برای کسیکه میخواهد محتاج و مقروض نشود ، خصوصا به جهت ضیق معیشت بسیار مجرب است

یا قهار : غلبه بر خصم ، رفع غم ورنج دنیا ، تسلط بر نفس

خبیر :‌ جهت ایمن ماندن از شر شیطان و جور سلطان و بلاهای ناگهانی

حلیم : دفع خشم سلطان و صاحبان قدرت ، پاک شدن از خوی بد و کبر وحسد و بخل ، شفای بیمار، زیاد شدن صبر رسیدن به مراتب بالا ، صفای باطن و جلای قلب ، بی نیاز شدن از خلق ، علم به خواص اشیا و آگاهی بر دفائن 

شکور : بازداشتن باطن از غل و غش و حقد و کینه

علی : هرکس مداومت بر این اسم نماید قدرتش بلند گردد و اگر غریب بخواند با آبرو بوطن خویش بازگردد ، جهت دستیابی به علم لدنی و عجایب و غرایب و خواص اشیا و نیز محبوب شدن میان خلق بخواند.

شافی : دفع سموم شفای امراض ظاهر و باطن

نور باسط ظاهر : جهت دیدن مطلوب در خواب

یا منعم : برای زیادی رزق 

کبیر : طلب جاه و بزرگی ، انس گرفتن با ارواح انبیا و مسلمین و ملائک و آگاه شدن از اسرار ملکوت از طریق ایشان

یا کریم : فروماندگان در خرج زندگی و گرفتاران فقر جهت گشوده شدن کلید رزق از جایی که گمان ندارند بر این اسم مداومت نمایند.

رقیب : جهت ایمنی از آفات و بلیات و شر دشمن

مجیب : برآورده شدن حاجات ، ایمنی از نکبتهای دنیا ، مستجاب الدعوة شدن

ودود واسع لطیف شهید : موجب علو درجات تسخیر قلوب بزرگان وسعت رزق رفعت وجاه و احوال و حالات عجیب گردد.

حکیم : جهت ‌آسانی هر دشواری ، در این اسم عجایب و غرایب بسیاری است و هرکس مهمی پیش آید از قبض و بسط و قرض وغربت وتنگی معیشت و ....... این ذکر را بسیار بخواند .

یا سبوح یا قدوس : مداومت بر آن موجب سیر در ملکوت و مکشوف شدن علامات سماوی شود .

یا حنان و یا منان : جهت روشن شدن علوم غریبه و آنچه در فهم او نیامده باشد ، به دولت رسیدن دو جهان ، گشوده شدن دیده دل و اگر بر خاک دست زند طلا گردد.

یا دیان : جهت صفای باطن ، حضور قلب ، بهره مند شدن از ملایک و رجال الغیب و ارواح و منکشف شدن امور غریب

یا برهان : روا شدن حاجت

یا الله و یا هو : جهت مستجاب الدعوة شدن ، اهل یقین گردیدن و منکشف شدن آنچه خواهد و نیز برای اینکه جن و انس و وحوش و طیور با او انس گیرند و مطیع گردند و مخلوقات الهی و خواص اشیاء و علوم خفیه مکشوف گردد.

یا منان یا ذوالاحیان : رفع تنگدستی و فقر 

الله : برای اینکه از اصحاب یقین گردد

رحمان : پاک شدن دل از ظلمت غفلت و فراموشی ، هر کس بخواهد مخلوقات او را دوست بدارند و دشمن با وی مهربان گردد.

یا الله یا رحمان : روا شدن حاجت مهم

ملک : بی نیازی از خلق و رسیدن به دولت دنیا و آخرت

قدوس : صاف شدن دل ، رهایی از شر نفس و وسوسه شیطان ،‌ خالی شدن از کدورت و نفاق ، صحت از بیماریهای ظاهر و باطن

سلام : در امان بودن دل از بیماری و شفای امراض 

مؤمن : محفوظ بودن از مکر و وسوسه ظاهری و باطنی و خصم

مهیمن : مشرف شدن بر باطنها ، صفای باطن

جبار : محفوظ ماندن از دشمن ، ظالم ، پادشاه و نیز جهت با هیبت شدن در چشم خلق و ماندن بر اریکه قدرت

عزیز جبار متکبر : کسیکه طالب حشمت و جاه و دولت و پیروزی بر اعداست  

مصور : جهت فصاحت و بلاغت و طبع شعر

یا وهاب یا ذا الطول : جهت فراخی روزی ( از جایی که گمان نداشته باشد )

خافض : رهایی از شر شیطان و دشمن

رافع : جهت برگزیده شدن میان خلق عزت و توانگری

معز : جهت رفع خوف و رسیدن به شکوه و هیبت

مذل : ذلیل شدن دشمن و دفع خصم

سمیع : روا شدن حاجات

یا سمیع یا بصیر : صفای باطن ، جلای قلب ، رفع پریشانی و محتاج و رسوا نشدن 

بصیر : جلای قلب ، رسیدن به جمیع مرادات دین و دنیا و صفای ظاهر و باطن و رفع پریشانی

حکم : خدای تعالی او را محرم اسرار خود گرداند و دری از عالم غیب بر دل او بگشاید

عدل : دفع شر ظالمان و منصور و مظفر گردیدن و پی بردن به اسرار غیب از باطن

الغالب العزیز : حصول مرادات

یا معطی السائلین :‌ حاجت روا شدن

واحد : جهت انس و الفت و عزت بین نزدیکان

یا واحد : جهت خلاصی از امراض صعب العلاج

یا صمد : نجات از گرسنگی وبه مرتبه یقین رسیدن 

یا عزیز : عزیز شدن میان مردم ، محتاج نشدن به خلق

یا حی یا قیوم :‌ در شدت و اضطراب برای رسیدن فرج ، وسعت رزق وحاجات مشروع از جمله مجربات است  

الله الصمد : جهت قوی شدن اراده ، اثرات عظیمی دارد غیر قابل توصیف

یا وکیل : اگر مظلوم بر ظالم بخواند آن ظالم را زوال رسد

الرحمن الرحیم : مردم اورا دوست بدارند و از اهل تحقیق گردد

بدیع : حضرت یوسف به برکت این نام از زندان نجات یافت برای نجات از اندوه و اضطراب وخلاصی از مهلکه ها ذکر یا بدیع السموات و الارض (ای بوجود آورنده آسمانها و زمین ) را بگویید

یا طاهر : هر کس که بخواهد امور مخفی بر وی در خواب یا بیداری منکشف گردد

المبتدئ : برای شروع هر کاری خوانده شود تا به انجام رسد

یا رئوف یا رحیم : به جهت خلاصی از شدائد و سختیها ، قضای حاجات و نجات از شر اشرار حضرت رسول اکرم (ص) در وقت دشواری این دو اسم را میخواندند

الرشید : در هنگام استخاره و یا پیدا کردن تدبیر در امور و نیکو شدن سرانجام کارها خوانده شود اثرات عظیمی دارد

 یا بدوح : جهت برآورده شدن حاجات

المحصی : قوی شدن در علم حساب و نیز آسان شدن حساب در روز قیامت

  

خداوند متعال در آیه 152 سوره بقره میفرماید:

فاذکرونی اذکرکم واشکروالی (پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکر نعمت من را بجای آورید )

و نیز در سوره احزاب آیه 41 میفرماید :

یا ایها الذین آمنوا اذکرواالله ذکرا کثیرا (ای کسانیکه بخدا ایمان آوردید یاد خداوند را بسیار کنید)

و در سوره رعد آیه 28 میفرماید:

الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب (‌آنها که بخدا ایمان آورده و دلهاشان بیاد خدا آرام میگیرد بدانید که تنها یاد خدا آرام بخش دلهاست)

و در سوره اعراف آیه  205 میفرماید :

واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدوو الاصال و لا تکن من الغافلین (‌و در صبح و شام خدای خود را در دل خود پنهانی و آهسته یاد کن از روی فروتنی و تضرع و از غافلان نباش )


صرفا به خواص اذکار اشاره گردید و از بیان شماره و زمان خود داری کردم معانی تمامی اذکار را درقسمت  اسمای الهی با معانی آورده ام به آنجا مراجعه نمایید امید است که به مرور زمان در آتی بتوانم مطالبی را به این قسمت اضافه نمایم التماس دعا

 

 

 


/ 5 نظر / 3538 بازدید
علیرضا

سلام علیکم ببخشی منبع خواص اسمای اللهی رو خواستم. آیا از روایات اهل بیت گرفته شده یا خیر؟ با تشکر

صالح

سلام وبلاگ خیلی خوبی دارید وبلاگ سربازان گمنام امام زمان(عج) درباره ی تقویت حافظه وعالم شدن وبرآورده شدن حاجات و...است. لطفا آدرس وبلاگم رالینک کنید: www.karbo-bala.blogfa.com (بادادن نظرمراازاین کارمطلع کنیدتاآدرس وبلاگتان رالینک کنم) منتظرتم [قلب]

فرزانه خوشبویی

چرا هیچ مطلبی به وبلاگتان اضافه نمیکنید؟

reza

بسیار عالی بود مرسی عزیز